תקנון כללי התנהגות ושימוש

החזון

חזונה של פיקפאק בע"מ ("החברה") הוא יצירת רשת חברתית/קהילה שיתופית, אשר תאפשר, בשלב ראשון, העברת משלוחים בישראל, בזמינות, בקלות וביעילות מירבית, עם כדאיות ורווחיות הדדית למשתמשיה. בכל עת יכול כל משתמש רשום לפעול כשליח עבור משתמש רשום אחר או משתמש שביצע הזמנה ולבצע עבורו איסוף חבילות ומשלוחים ליעדים המשתלבים במסלול הנסיעה שלו, וזאת 24/7, לצד ביצוע עיסוקיו היומיומיים; כמו כן יכול כל משתמש רשום להזמין משלוח ממשתמשים אחרים. בנוסף, משתמש מזדמן רשאי להזמין משלוח דרך אתר האינטרנט אותו מפעילה החברה בכתובת: https://www.pickpack.co.il ("אתר החברה"), ללא הרשמה. להגשמת החזון, מפעילה החברה פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת להזמין ולבצע שירותי משלוחים בקלות וביעילות, בקהילה שיתופית של משתמשים הרשומים באפליקציה אותה פיתחה החברה וגם באתר החברה ("הפלטפורמה").

התקנון – הסכם משפטי

תקנון שימוש זה ("התקנון"), הוא הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה ובין המשתמשים לבין עצמם. התקנון מסדיר את כללי ההתנהגות בקהילת המשתמשים ואת אופן השימוש בפלטפורמה. השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה מלאה ובלתי מותנית לכל תנאי תקנון שימוש זה, כפי שיעודכן מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. השימוש בפלטפורמה מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. עצם השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה; אם אינכם מסכימים לתקנון זה אנא אל תשתמשו בפלטפורמה. אנא קראו את התקנון בעיון קודם לשימוש בפלטפורמה. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת והוראות התקנון המעודכן יחייבו את המשתמשים מרגע פרסומן.

רישיון

בכפוף לקיום כל תנאי תקנון זה מעניקה בזו החברה למשתמש (כהגדרתו להלן), רישיון מוגבל, ניתן לביטול, להשתמש בפלטפורמה בהתאם להוראות תקנון זה.

1.              השימוש בפלטפורמה

1.1.             על מנת להפוך למשתמש על פי תקנון זה, עליך להיות בן 18 או יותר. בנוסף, על מנת להפוך למשתמש רשום בפלטפורמה ("משתמש"), על משתמש המזמין משלוח ("המזמין"), ועל השליח (אותו משתמש המבצע את המשלוח עבור המזמין) ("השליח"), להיות בעלים של טלפון סלולארי חכם, ולמסור את הפרטים הבאים בזמן ההרשמה לפלטפורמה:

1.1.1.        שם משתמש;

1.1.2.        דואר אלקטרוני;

1.1.3.        מספר טלפון שיאומת על ידי קבלת קוד אימות.

1.2.             לפני ביצוע הזמנה ראשונה על המזמין להשלים פרטי כרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ואשר יהיה בתוקף במשך כל תקופת השימוש בפלטפורמה.

1.3.             לפני ביצוע משלוח ראשון על השליח להשלים מספר תעודת זהות.

1.5.             מעבר למפורט בתקנון זה, אין החברה אוספת פרטים כלשהם על המשתמשים ואין באחריותה לוודא את נכונותם של פרטים כלשהם אותם סיפק משתמש.

1.6.             השימוש בפלטפורמה מחייב חיבור לרשת האינטרנט; חיבור זה יוסדר על ידי המשתמש, באחריותו ועל חשבונו.

1.7.             כל משתמש מתחייב לדאוג כי הפרטים שמסר על פי סעיף ‏1.1 לעיל יהיו מעודכנים בכל עת. החברה תהיה רשאית בכל מקרה בו פרטי משתמש אינם מעודכנים, להשעות את זכות השימוש בפלטפורמה או לבטלה לגמרי. כל משתמש אחראי באופן בלעדי לשימוש בחשבונו בפלטפורמה ואסור למשתמש לאפשר שימוש בחשבונו בפלטפורמה לכל אדם אחר.

1.8.             לכל משתמש מותר לקיים חשבון אחד בלבד בפלטפורמה.

1.9.             המשתמש מתחייב בזאת כי שימושו בחשבונו בפלטפורמה יעשה על פי הוראות כל דין.

1.10.          הפלטפורמה משמשת ככלי לקישור בין המזמין לשליח ומאפשרת, בין היתר, למזמין להציג בקשות למשלוח חבילות ולשליח לבצע משלוחים עבור משתמשים אחרים בתמורה לתשלום כספי בהתאם לתעריפים המוצגים למזמין ולשליח ("חבילה" או "משלוח").

1.11.          משתמשים יכולים להזמין משלוח ולקבל קוד לאימות ביצוע המשלוח באמצעות ממשק המשתמש של הפלטפורמה וכן לנהל ולעקוב אחר משלוח שביצעו או שבוצע עבורם.

1.12.          המזמין רשאי לדרג שליח לפי שביעות רצונו מאופן ביצוע המשלוח; הדירוג מוצג בפלטפורמה וגלוי לכל המשתמשים. לחברה אין כל שליטה ו/או אחריות לדירוג או הציון לו זוכה שליח, ואלו נעשים על ידי המזמין ועל דעתו בלבד. משתמשים הצוברים דירוג נמוך עשויים להימחק מהפלטפורמה על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

1.13.          למניעת ניצול לרעה של הפלטפורמה ולהגנה מפני פגיעה בקהילת המשתמשים, כל משתמש לגביו יתקבלו תלונות, יחסם לא יורשה להשתמש בפלטפורמה וחשבונו יחסם על ידי החברה. מובהר בזאת כי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או עילה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין חסימת חשבונו כאמור.

2.              שימוש במידע

2.1.             המשתמש מסכים כי החברה תהא רשאית להשתמש במידע מזהה שמסר המשתמש באמצעות הפלטפורמה וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש בפלטפורמה, ובמידע שאינו מזהה, במקרים הבאים: (א) ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; (ב) לצורך מעקב אחר פעילות המשתמש בפלטפורמה על פי הוראות תקנון זה ובכפוף לכל דין; (ג) לצורך שימוש בפלטפורמה והצגת פרטים מזהים ודירוג משתמשים בפני יתר המשתמשים; (ד) לצורך תחזוקת הפלטפורמה ושיפורה; (ה) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי; (ו) לצורך שליחת הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים על ידי החברה ו/או צדדים השלישיים.

2.2.             השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה מפורשת מראש של המשתמש כי החברה רשאית לשלוח למשתמש "דבר פרסומת" (במשמעות מושג זה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982). החברה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע וליצור קשר עם המשתמש, באמצעות הודעות: (א) לדואר האלקטרוני של המשתמש; (ב) לצג הטלפון הסלולארי של המשתמש, לרבות באמצעות הודעות כתובות על צג הטלפון ו/או לתיבת הדואר הקולית שלו; (3) בדואר לכתובת המען של המשתמש, ככל שפרטים אלו יימסרו על ידי המשתמש לחברה.

2.3.             החברה תהיה רשאית להעביר את כל המידע המצוי אצלה אודות המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכל גורם שיפנה אליה בטענה לשימוש שלא כדין ו/או בניגוד לקבוע בתקנון זה ו/או שימוש אסור ו/או ניצול לרעה של הפלטפורמה ו/או פגיעה או נזק להם אחראי המשתמש.

2.4.             מובהר בזאת כי עצם הפסקת השימוש בפלטפורמה אינה מוחקת את המידע אודות המשתמש ממאגרי המידע של החברה ואינה גורמת כשלעצמה למחיקה מרשימת הדיוור. לשם מחיקה כאמור יש לפנות בבקשה בכתב לחברה לכתובת מייל:support@pickpack.co.il והמשתמש יוסר מרשימת הדיוור ו/או מקהילת המשתמשים, בהתאם לבקשתו.

3.              מידע ואבטחת מידע

3.1.             הפרטים אשר יוזנו על ידי המשתמש, לרבות פרטי הפעילות בפלטפורמה, יישמרו במאגרי המידע של החברה וישמשו לצרכי החברה כמפורט בתקנון שימוש זה, ובהתאם לדרישות החוק או החלטת רשות מוסמכת.

3.2.             אם ברצון המשתמש לעדכן נתונים אישיים כלשהם שמסר המשתמש באמצעות הפלטפורמה, יעשה זאת בממשק המשתמש בפלטפורמה. 

3.3.             החברה מגנה על המידע הנאגר מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה באמצעים סבירים הנהוגים בתעשייה. יחד עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים, ואינה מתחייבת כי המידע לא ייחשף על ידי צד שלישי כלשהו, באופן לא חוקי.

3.4.             בכדי להימנע מחדירה בלתי מורשית לחשבונו בפלטפורמה, מומלץ למשתמש לנקוט בכל אמצעי זהירות כדי להגן על הפרטים האישיים במכשיר הטלפון שלו ולמנוע גישה פיסית אל מכשיר הטלפון שלו.

3.5.             במקרה של שימוש בלתי מורשה, יש לידע את החברה באופן מיידי ולבטל כל פעולה בלתי מורשית כדי למזער את הנזק.

3.6.             מובהר בזאת ומוסכם על המשתמש, כי המשתמש נוטל על עצמו את מלוא הסיכון של האפשרות לחשיפת מידע מזהה ומידע שאינו מזהה אשר הצטבר בשרתי החברה כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה וכי החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע, הנובע במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי מורשה של אחרים.

4.              הזמנת משלוח וביצועו

4.1.             המזמין יזין בפלטפורמה ויציין גם על גבי המשלוח, בשפה העברית ובאופן ברור, מלא ומפורט, את מקום האיסוף והיעד של המשלוח ופרטי המקבל, לרבות כתובת מדויקת, בניין, קומה, שם משרד, שם מלא, טלפון, מועד האיסוף ומגבלת זמן לביצוע המשלוח.

4.2.             בעת הזמנת המשלוח, באחריות המזמין לפרט את מידות החבילה, המשקל, האם המשלוח שביר וכל מידע רלוונטי אחר לביצוע המשלוח על ידי השליח (אין צורך לפרט את תוכן התכולה אלא רק את תיאורה הכללי של החבילה ככל שזה משפיעות על ביצוע המשלוח)

4.3.             היה ובמעמד איסוף החבילה יתברר כי החבילה שונה מהתיאור אותו סיפק המזמין באמצעות הפלטפורמה, יעדכן המזמין את הפירוט ותעריף המשלוח יעודכן בהתאם.

4.4.             היה ותכונות החבילה שונות בצורה מהותית מההזמנה המקורית באופן שלא מאפשר לשליח לבצע את המשלוח, יחויב המזמין בדמי המשלוח המקוריים בלא שהשליח יהיה חייב לבצע את המשלוח.

4.5.             המזמין יארוז את המשלוח באריזה סגורה, אטומה וחתומה, בהגנה פיזית מתאימה לתכולה אותה מבקש המזמין להעביר, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לאריזה הולמת למשלוח עם תכולה שבירה.

4.6.             על מנת למנוע המתנה מיותרת של השליח על המזמין להזין את פרטי ההזמנה בפלטפורמה רק לאחר שהחבילה ארוזה, חתומה ומוכנה למשלוח.

4.7.             תעריף המשלוח של החבילה יופיע לאחר השלמת הזמנת פרטי המשלוח.

4.8.             המזמין רשאי לבטל את המשלוח בכל עת קודם לקבלת משימת המשלוח על ידי השליח; הביטול יבוצע באמצעות הפלטפורמה. בפרק הזמן שבין אישור השליח, באמצעות הפלטפורמה, כי קיבל על עצמו את משימת המשלוח לבין 20 דקות מרגע אישור המשלוח על ידי השליח, יוכלו המזמין והשליח לבטל את המשלוח או ביצועו. במידה והמזמין ביטל את השליחות ייתכן והדבר יגרור בפיצוי של עד חצי מסכום המשלוח. שליח שאישר הזמנת משלוח וביטל את המשלוח לאחר 20 דקות מרגע אישור ההזמנה או הגיע לכתובת המסירה באיחור, יחויב בקנס כספי ביחס למחיר השליחות. הקנס יקוזז משכר השליח ויועבר לצד השני כפיצוי על הביטול.

4.9.             מרגע איסוף החבילה על ידי השליח, יהיה כרוך כל ביטול או שינוי של פרטי המשלוח בתשלום מלא של דמי השירות עבור אותו משלוח. תשלומים נוספים יחולו בגין שינוי יעד או החזרת החבילה למזמין, לפי תעריף המשלוח ליעד החדש או השבתו למזמין.

4.10.          השליח ימסור את החבילה למקבל ביעד שנקבע, ויקבל מאת מקבל המשלוח חתימה ידנית בתוך הפלטפורמה המותקנת במכשיר הטלפון של השליח ("מסך החתימה"); חתימה זו תהווה אישור כי המשלוח נמסר ביעדו לשביעות רצון כולם. באחריות השליח לדרוש חתימה על דבר המשלוח והמסירה במסך החתימה. רק לאחר ביצוע החתימה ולחיצה על כפתור "מסרתי" על ידי השליח, יחויב חשבון המזמין ויזוכה חשבון השליח בדמי השליחות.

4.11.          בכל מחלוקת שבין המזמין לשליח, הצד המבקש בירור ימלא טופס תלונה בצירוף תמונות, וזאת בהקדם האפשרי ובסמוך ככל הניתן לאירוע שבמחלוקת. התלונה תועבר לתגובת המשתמש האחר, והחברה תכריעה במחלוקת שבין הצדדים, בהתאם לתנאי תקנון זה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; הכרעת החברה תחייב את הצדדים.

4.11.          על אחריות המזמין לעדכן את פיקפק על היתכנות עיכובים בכתובת האיסוף או המסירה. על כל המתנה של 10 דקות בכתובת האיסוף או בכתובת המסירה המזמין יחוייב ב-10 שקלים.

5.              תשלומים ומשיכות

5.1.             התשלום בעד המשלוח ייגבה מן המזמין על ידי החברה. במועד גביית התשלום מן המזמין תנפיק החברה למזמין חשבונית מס כדין.

5.2.             מתוך הכספים הנגבים עבור השליח כאמור תגבה החברה את העמלה המגיעה לה, עמלה זו תהיה בשיעור אותו תודיע הפלטפורמה לשליח בעת קבלת המשלוח.

5.3.             בכל 10 לחודש יתבצע תשלום עבור השליחויות שבוצוע בחודש הקודם ובהתאם לכך היתרה שלהם תתעדכן.

5.4.             על השליח לדאוג לתשלום כל המיסים וההיטלים החלים בגין ההכנסה שלו בעקבות השימוש בפלטפורמה.

5.5.             המע"מ המשולם על ידי המזמין מועבר על ידי החברה ישירות לרשויות המס, התשלום שמתקבל אצל השליח נקי ממע"מ. השליח מתחייב לשאת בכל תשלומי המיסים החלים עליו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים החלים עליו לרשויות ו/או לכל גורם אחר מכוח הדין.

5.6.             הפלטפורמה מאפשרת הזמנות בינעירוניות עתידיות ובהתאם משייכת את ההזמנה לשליח המתאים בהתאם לזמני הנסיעות הקבועות שציין בפלטפורמה. לאחר אישור הזמנה באחריות השליח לעמוד בזמנים שציין בפלטפורמה ולא לחרוג מהם. כל חריגה, איחור, עיכוב או ביטול הינם באחריותו של השליח ועליו לעדכן את המזמין. במידה ובעקבות איחור, עיכוב או ביטול כאמור יתלונן המזמין יהיה על השליח לפצות את המזמין בהתאם לכל דין על הנזק שנגרם למזמין.

6.              אחריות חברי הקהילה – המשתמשים

6.1.             על המשתמשים לנהוג בהגינות ובכבוד האחד כלפי השני, להעריך את הזמן והמאמץ של השליח ולנהוג באחריות ובזהירות בביצוע המשלוח ומסירת החבילה ביעדה ובמועדה עבור המזמין. חזון המיזם הוא קהילה שיתופית, זמינה, יעילה עם כדאיות ורווחית הדדית למשתמשיה, וההתנהלות והקשר שנוצר בין המשתמשים בפלטפורמה הם באחריותם הבלעדית של המשתמשים.

6.2.             החברה תהא רשאית לחסום משתמש אשר לטעמה פוגע בחזון החברה והקהילה, ו/או בשימוש התקין בפלטפורמה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה או הודעה מוקדמת.

6.3.             באחריות המזמין לזהות את השליח המגיע לאסוף את המשלוח לפי התמונה שמוצגת בפלטפורמה.

6.4.             בכל מקרה של אי התאמה בין פרופיל המשתמש לבין השליח שהגיע לאסוף את המשלוח, יש לנהוג במשנה זהירות ולהתריע על כך בפלטפורמה, כמו גם במקרים של הזמנות סרק או התנהגות בלתי הולמת אשר מפרה את תנאי השימוש. ניתן לדווח באמצעות דירוג המשתמש בפלטפורמה או העברת הודעת תלונה לחברה וכך ביחד נבנה קהילה שיתופית אידיאלית.

6.5.             המשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן אותו הוא מעביר, מעלה או משתף באמצעות הפלטפורמה, ומתחייב שבמסגרת הפלטפורמה לא יעשה שימוש בתוכן שהוא פוגעני, רגיש, סודי או שאינו חוקי.

6.6.             השימוש בשירות יעשה למטרות חוקיות ובאופן חוקי בלבד ואין לבצע שימוש לרעה או שימוש שיש בו לפגוע ו/או לגרום נזק (לדוגמא, אסור להתחזות לאדם אחר או להזמין משלוח לחומרים מסוכנים או לא חוקיים מכל סוג שהוא). במקרה של הפרה של הוראות סעיף זה, המשתמש ישפה ויפצה את החברה ו/או את המשתמש ו/או כל נפגע שהוא כתוצאה משימוש לרעה בשירות, ובגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו כתוצאה מהפרה כאמור וללא כל הגבלה. בנוסף, תבוטל זכותו של המשתמש להשתתף בקהילה המשתמשת בפלטפורמה.

6.7.             במסגרת השימוש בפלטפורמה או באתר החברה או בשירות נעשה שימוש גם בתשתיות ומשאבים של צדדים שלישיים והמשתמש עשוי להיחשף לתוכן של צדדים שלישיים (למשל, ספקי ומפעילי תקשורת, חברות סליקה ואשראי, חברת סלאריקס, השימוש במפות או מידע ממפרסמים או משתמשים אחרים). ידוע למשתמש כי החברה אינה אחראית ואין לה שליטה על זמינות ופעילות של גורמים אלו, או על התוכן שמציגים צדדים שלישיים אלו, והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לפעולתם ולתוכן של צדדים שלישיים כאמור.

7.              אחריות השליח

7.1.             השליח הוא האחראי הבלעדי לביצוע המשלוח, לרבות אישור קבלת ההזמנה, איסוף המשלוח מהמזמין ומסירתו ליעדו, והחתמת המקבל בפלטפורמה לשם השלמת המשלוח וקבלת דמי המשלוח. החברה, בעליה, מנהליה, מפעיליה ו/או עובדיה אינם אחראים בכל צורה שהיא לטיב, אופן ודרך ביצוע המשלוח, והאחריות על כך מוטלת על המשתמשים המשמשים כשליחים בלבד, עם זאת כמובן שהחברה מתווה את הדרך ועושה כל שביכולתה לקבוע רף שירות גבוה.

7.2.             כל שליח מצהיר ומאשר כי ככל שמתבצע שימוש בכלי רכב לצורך המשלוח, הרי שבזמן ביצוע המשלוח יש ברשותו רישיון נהיגה ורישיון רכב וביטוח בתוקף כנדרש על פי כל דין וכי אין מניעה חוקית או אחרת לביצוע המשלוח על ידו.

8.              נזקים וגבולות אחריות

8.1.             החברה אינה מתחייבת כי השימוש בפלטפורמה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקה והפרעות ו/או יהיה חסין מפני תקלות, כשלים וכיו"ב.

8.2.             לחברה אין ולא לא תהיה אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שעלולים להיגרם למשתמשים.

8.3.             אחריות שליח למזמין מוגבלת לעלות המשלוח וזאת רק במקרים בהם גרם השליח נזק מכוון ו/או נהג ברשלנות רבתי בביצוע המשלוח.

8.4.             במקרה של אובדן או נזק למשלוח, המזמין ימלא מול שירות הלקוחות של החברה טופס דיווח ויצרף תמונות המעידות על הנזק או האובדן, וזאת בהקדם האפשרי ובסמוך ככל הניתן למועד ביצוע המשלוח. תלונת המזמין תועבר לתגובת השליח, והחברה תכריעה במחלוקת שבין הצדדים, בהתאם לתנאי תקנון זה ועל פי שיקול דעתה, והכרעתה תחייב את הצדדים.

8.5.             המזמין יפצה את השליח ישירות בגין כל אובדן או נזק לכלי הרכב של השליח, שנגרם כתוצאה מן המשלוח.

8.6.             כל משלוח יבוטח על ידי החברה בנמוך מבין: (א) שווי התכולה, (ב) או עד 200 ₪ (ללא בתוספת לעלות המשלוח). באחריות המזמין לא לשלוח דבר ערך יקרים ולעטוף את החבילה באופן שלא ייגרם נזק בזמן המשלוח.

8.7.             במקרה של אובדן או נזק כתוצאה מרשלנות, חוסר זהירות או מעשה זדון מצד השליח, החברה תחייב את חשבון השליח בשווי המוטח ותזכה את המזמין בהתאמה. בהעדר יתרה בחשבון השליח בפלטפורמה, יחויב כרטיס האשראי של השליח בשווי המבוטח, בתוספת כל ההוצאות והנזקים שנגרמו לחברה.

8.8.             במקרים של כוח עליון, פגעי טבע, מלחמה, שביתות, מעשי איבה, תאונות ונסיבות פוטרות אחרות, שאינן בשליטת השליח או כאלה שלא יכל השליח לצפותן ("נסיבות פוטרות"), המזמין פוטר את החברה ואת השליח באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לאובדן או נזקים. במקרים אלו יבוטל המשלוח, המזמין לא יחויב בדמי המשלוח והשליח לא יזוכה בדמי המשלוח, והמזמין והשליח מוותרים באופן מוחלט וסופי על כל טענה לדמי נזק, פיצוי או תשלום כלשהו, למעט החזר דמי המשלוח ששילם המזמין, אם וככל ששילם.

8.9.             תנאי יסודי לשימוש בשירות הוא הסכמת המשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לפי תקנון שימוש זה ו/או על פי שום דין, לכל נזק אשר יגרם למשתמשים ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשיהם או מחדליהם של המשתמשים בפלטפורמה, לרבות נזק שנגרם למשלוח או אובדן של משלוח, או בגין כל מחלוקת אחרת בין מזמין לשליח, לרבות כל נזק ישיר או עקיף, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי רכוש, נזקי גוף, מוות, פגיעה בפרטיות. נזק כאמור אינו באחריות החברה גם אם התריאו בפני החברה באופן מפורש ומראש על הסיכון לנזק כאמור. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת, ושימוש בפלטפורמה נעשה בתנאים יסודיים אלה.

9.              שונות

9.1.             מודגש כי כל המנוסח בתקנון זה בלשון זכר - מופנה לנשים וגברים כאחד וללא הגבלה.

9.2.             הפלטפורמה, אתר החברה והמידע הנאגר בהם, הינם רכושה של החברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם, למעט זכויות שהוענקו לו מפורשות בתקנון זה. הקניין הרוחני באתר ובפלטפורמה, לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים וכל התכנים המפורסמים באתר החברה ו/או בפלטפורמה הם קניינה של החברה.

9.3.             מובהר בזאת ומוסכם בפרוש כי לא יחולו בין החברה לבין המשתמשים ו/או בין המשתמשים לבין עצמם יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות, יחסי סוכנות, יחסי שליחות או יחסים אחרים השונים באופן כלשהו מאלו המוגדרים בתקנון זה. המשתמש מתחייב להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים ליצור את הרושם כי המצב שונה מהאמור או לטעון כל טענה בניגוד לאמור, וישפה ויפצה את החברה בגין כל הוצאה ונזק שייגרמו לחברה עקב הפרת סעיף זה או טענה כנגדו, ללא הגבלה.

9.4.             1.4.    על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט במחוז מרכז תהיה הסמכות המקומית לדון בכל סכסוך שיתגלע בין החברה לבין מי מהמשתמשים. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הקשור לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לפלטפורמה ו/או לאתר החברה, הינה 6 חודשים ממועד הזמנת השליחות.

9.5.             לבירורים ושאלות ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:support@pickpack.co.il